Organizacja pogrzebu krok po kroku

Zakład Pogrzebowy Rzeszów

Przygotowanie do pogrzebu krok po kroku:
1. Wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Kartę zgonu jest niezbędna
do przeprowadzenia procedury wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2. Telefon do zakładu pogrzebowego, którego pracownicy przewiozą zmarłego do zakładowej
chłodni lub umieszczą ciało w kostnicy miejskiej.
3. Dostarczenie odpowiednich dokumentów do zakładu pogrzebowego: kartę zgonu, dowód
osobisty, NIP i legitymację ZUS osoby zmarłej, a także – w przypadku osoby żonatej lub
zamężnej – współmałżonka. Przydatne jest także zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni
odcinek renty albo emerytury.
4. Wystawienie aktu zgonu. Procedura odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby
otrzymać akt zgonu i jego kopie, dostarcza się do USC wystawioną przez lekarza kartę zgonu
oraz dowód osobisty zmarłego.
5. Ustalenie w zakładzie pogrzebowym szczegółów dotyczących pochówku.
6. Ustalenie w wybranej Parafii szczegółów dotyczących ceremonii pogrzebowej. Zazwyczaj
zmarłych grzebie się na cmentarzach należących do ich rodzimym parafii. Nabożeństwo
żałobne odbywa się w kościele parafialnym. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest
zorganizowanie uroczystości żałobnych poza miejscem zameldowania, na przykład gdy zgon
nastąpił w innym mieście lub województwie.
Ważne: każdy może wybrać cmentarz, na którym zostanie.
pogrzebany po śmierci.
Opłaty za obrzędy pogrzebowe to indywidualna sprawa każdej parafii. Często są uzależnione
od sytuacji finansowej rodziny zmarłego.
7. Po pogrzebie sporządzony zostaje akt w księdze zmarłych.
8. Stypa – decyzja co do jej organizacji jest osobistą sprawą rodziny zmarłego.

Lista dokumentów

Zasiłek pogrzebowy:
1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
2. Skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko
urodziło się martwe.
3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone
w banku-kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą
zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane
dane).
5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci
(w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie
dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi
współpracujących.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Więcej przydatnych informacji na Zakład Pogrzebowy Orkus